Kasowanie danych z dysków, telefonów oraz innych nośników przeznaczonych do sprzedaży, bądź utylizacji to podstawa bezpieczeństwa informacji – zarówno wykorzystywanych w biznesie, jak również do celów prywatnych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PRZEDE WSZYSTKIM

Konieczność zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa niepotrzebnym danym to nie wyłącznie kwestia zdrowego rozsądku, ale przede wszystkim realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym RODO, czy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Kasowanie danych to w ostatnich latach niezwykle pożądana usługa. W czasach kiedy kładzie się duży nacisk na względy bezpieczeństwa danych, a wiele obowiązków w tym zakresie wynika wręcz z przepisów prawa, użytkownicy sprzętu komputerowego dbają by ich dane nie trafiły w niepowołane ręce. Kasowanie danych znajduje zastosowanie zwłaszcza kiedy sprzęt przeznaczany jest do sprzedaży, bądź utylizacji, zatem w sytuacjach kiedy znajdzie się poza kontrolą użytkownika.

Na elektronicznych nośnikach danych przechowywane są dziś niezliczone ilości informacji – dokumenty biznesowe, korespondencja mailowa, różnego rodzaju projekty, dokumenty finansowe, plany biznesowe, dane osobowe pracowników i kontrahentów, ale także dane prywatne, w tym dane osobowe sensytywne, czyli wrażliwe, podlegające szczególnej ochronie. W przypadku firm i instytucji za kasowanie danych z dysku przeznaczonego do wydania osobie trzeciej odpowiadają zwykle administratorzy zapewniający bezpieczeństwo infrastruktury IT. W organizacjach, zwłaszcza w dużych firmach posiadających wdrożone polityki bezpieczeństwa IT, sprzęt komputerowy wykorzystywany przez pracowników korporacji podlega regularnej wymianie, co dwa – trzy lata na nowy. Można wyobrazić sobie ile danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa było w tym czasie przetwarzanych przez dyski twarde tych komputerów. Przekazanie sprzętu zewnętrznemu podmiotowi, bez uprzedniego zabezpieczenia danych mogłoby wiązać się z poważnym wyciekiem informacji.

Kasowanie danych nabrało szczególnego znaczenia po wejściu w życie RODO, które w przeciwieństwie do starej ustawy o ochronie danych osobowych, przewiduje kary za incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. Profesjonalne kasowanie danych jest zatem najlepszym rozwiązaniem dla firm i instytucji przetwarzających dane osobowe.

W zależności od potrzeb oraz stanu nośnika kasowanie danych może być realizowane metodą programową (tzw. kasowanie danych programowe), bądź sprzętową (tzw. kasowanie danych sprzętowe). Kasowanie danych programowe ma zastosowanie wyłącznie do nośników sprawnych fizycznie. Kasowanie danych sprzętowe, przy użyciu degaussera, może być stosowane zarówno dla nośników sprawnych, jak i uszkodzonych, jednakże w wyniku realizacji sprzętowego kasowania danych nośnik nie będzie nadawał się do dalszej pracy. Wykorzystywany w procesie kasowania danych degausser emituje tak silne pole magnetyczne, że uszkadza powierzchnię talerzy w sposób, który dyskwalifikuje je z dalszego użytkowania.

Kasowanie danych stanowi więc usługę na miarę czasów, w których żyjemy, uwzględnia bowiem potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danym cyfrowym. Biorąc pod uwagę, że każdego roku świat wytwarza coraz większe ilości danych elektronicznych, wydaje się, że kasowanie danych nadal cieszyć się będzie niesłabnącym zainteresowaniem.