Informatyka śledcza, nazywana również computer forensic to zespół czynności programowo – sprzętowych mających na celu ujawnienie oraz analizę danych zapisanych na elektronicznym nośniku informacji. Zgromadzony w ten sposób elektroniczny materiał dowodowy stanowi podstawę opracowania przez biegłego raportu, który dopuszczany jest jako dowód w sprawach karnych, cywilnych oraz gospodarczych.

Biały wywiad

Co może stanowić dowód elektroniczny pozyskiwany przez biegłych z zakresu informatyki śledczej? M.in.:

 • zawartość poczty email
 • treści sms
 • historia korespondencji prowadzonej przy użyciu komunikatorów internetowych
 • dokumenty
 • multimedia – filmy i zdjęcia
 • historia przeglądanych stron internetowych

Wraz z pojawianiem się nadużyć w sieci oraz incydentów i przestępstw dokonywanych z użyciem narzędzi nowych technologii MiP Data & Forensic zaczęła świadczyć specjalistyczne usługi, jak biały wywiad oraz informatyka śledcza. Na polu tym współpracuje z organami ścigania – policją, prokuratorami i sądami z całego kraju.

Czynności z zakresu OSINT oraz computer forensic pozwalają na pozyskiwanie i analizę materiałów dowodowych w odniesieniu do działań noszących znamiona czynów zabronionych dokonywanych przy wykorzystaniu elektronicznych nośników danych, a następnie na opracowanie raportu zawierającego wyniki prac. Ma to znaczenie zwłaszcza, kiedy zachodzi potrzeba przeszukania zasobów sieci internet, bądź nośnika pod kątem występowania treści, mogących posłużyć jako dowód w prowadzonym postępowaniu.

Informatyka śledcza wykorzystywana jest w szczególności przez:

 • organy wymiaru sprawiedliwości – policję, prokuratury, sądy, które powołują MiP Data & Forensic w charakterze biegłych
 • prawników – adwokatów i radców prawnych – wykorzystujących dowody cyfrowe w sprawach prowadzonych dla swoich klientów
 • detektywów – na potrzeby spraw prowadzonych na rzecz swoich zleceniodawców
 • przedsiębiorstwa – w szczególności w odniesieniu szpiegostwa przemysłowego, kradzieży danych, w tym stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez konkurencję oraz nieuczciwych pracowników
 • osoby fizyczne – w szczególności w aspekcie spraw rozwodowych

Materiały pozyskiwane przez biegłych z zakresu informatyki śledczej przedstawiane są w postaci raportu, który z powodzeniem wykorzystywany jest jako dowód elektroniczny w prowadzonym postępowaniu. Współczesne dowody cyfrowe, a więc pozyskiwane z nośników elektronicznych traktowane są na równi z dowodami „analogowymi”, jakimi są: zeznania świadka, czy wyjaśnienia oskarżonego. Także biorąc pod uwagę tempo rozwoju nowych technologii dowody elektroniczne będą cieszyły się coraz większym zainteresowaniem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.